Condicions generals de contratació

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Aquest document contractual regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web enlarapita.com, propietat de Associació Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita - Delta de l'Ebre, d'ara endavant "EN La Ràpita", amb domicili social a Av. dels Alfacs (Parc de Garbí, oficina de Turisme), s/n - Sant Carles de la Ràpita 43540 (Tarragona), NIF G43975226, destinat a proporcionar els serveis turístics dels seus associats.

L'acceptació d'aquest document comporta que l'usuari:

- Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

- És una persona amb capacitat suficient per contractar.

- Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web de "EN La Ràpita".

"EN La Ràpita" es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser contractats prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants

El PROVEÏDOR dels serveis contractats per l'USUARI sempre serà un associat a l'Associació Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita - Delta de l'Ebre, degudament identificat per a cada servei en el lloc web "EN La Ràpita".

"EN La Ràpita", es informador del servei ofert pel PROVEÏDOR davant l'USUARI, amb telèfon d'atenció a l'USUARI: 977.101.010.

L'usuari registrat en el lloc web és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades a "EN La Ràpita".

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual del servei turístic entre el PROVEÏDOR i l'USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia.

La relació contractual de reserva de servei comporta la reserva del servei escollit, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web. Els serveis extra s'hauran de contractar en el moment de fer la reserva.

Procediment de contractació

L'usuari, per poder accedir als serveis o productes oferts per "EN La Ràpita", s'haurà de donar d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'USUARI ha de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, les quals es tractaran de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD) relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallats en l'Avís legal i Política de privacitat d'aquest lloc web.

Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l'article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Clàusules generals de contractació.

2. Política de reserves, pagament i cancel·lacions

3. Anul·lacions.

4. Reclamacions.

5. Força major.

6. Competència.

7. Generalitats de l'oferta.

8. Preu i termini de validesa de l'oferta.

9. Procés de compra.

10. Garanties aplicables.

11. Llei aplicable i jurisdicció.

 

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Excepte estipulació particular per escrit, la realització d'una comanda a "EN La Ràpita" suposarà l'acceptació per part de l'usuari d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l'USUARI podrà diferir de les de "EN La Ràpita" o de les condicions particulars especificades pel PROVEÏDOR a la fitxa de cada servei, si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit per "EN La Ràpita" o el PROVEÏDOR.

2. POLÍTICA DE RESERVES, PAGAMENT I CANCEL·LACIONS (DRET DE DESISTIMENT)

S'ha de pagar la totalitat de la reserva abans de la realització del servei.

Forma de pagament: Targeta de Crèdit.

S'accepten targetes VISA/ VISA Electron y MasterCard/Maestro.

S'ha de pagar la totalitat de la reserva abans de la realització del servei. 

Aquesta forma de pagament es immediata, totalment segura i verificada per VISA.

Tots els pagaments efectuats mitjaçant aquesta forma de pagament seran validats per la seva entitat bancària i en cas de ser acceptats ens serà remès de forma automàtica i instantània.

Requereix d'una clau de seguretat para poder realitzar aquest tipus de pagament online. Consulti a la seva entitat bancària si desconeix la seva clau de seguritat.

En absència de condicions particulars d'anul·lació per part del proveïdor, s'aplicarà com a referència el que marca la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

En tot moment el consumidor i usuari pot deixar sense efecte els serveis sol·licitats o contractats, tenint dret a la devolució de les quantitats que hagués abonat, però haurà d'indemnitzar l'organitzador en les quanties que a continuació s'indiquen, llevat que la resolució tingui lloc per causa de força major: abonar les despeses de gestió, les d'anul·lació, si n'hi ha, i una penalització consistent en el 5% de l'import total del viatge, si la cancel·lació es produeix amb més de 10 i menys de 15 dies d'antelació a la data del començament del viatge; el 15% entre els 3 i els 10 dies, i el 25% dins de les 48 hores anteriors a la sortida.

De no presentar-se a la sortida, el consumidor i usuari està obligat al pagament de l'import total del viatge, abonant, si escau, les quantitats pendents excepte acord entre les parts en un altre sentit.

D'acord amb l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març, el dret de desistiment no serà aplicable als contractes que es refereixin a:

- La prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari, haurà perdut el seu dret de desistiment. a la prestació de serveis, una vegada que el servei hagi estat completament executat, quan l'execució hagi començat, amb previ consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part que és conscient que, una vegada que el contracte hagi estat completament executat per l'empresari. 

- El subministrament de serveis d'allotjament per a fins diferents del de servir d'habitatge, transport de béns, lloguer de vehicles, menjar o serveis relacionats amb activitats d'esplai, si els contractes preveuen una data o un període d'execució específics.

3. ANUL·LACIONS

1. En el cas que l'organitzador cancel·li el servei/viatge combinat abans de la data de sortida acordada, per qualsevol motiu que no sigui imputable al consumidor i usuari, aquest tindrà dret, des del moment en què es produeixi la resolució del contracte, al reemborsament de totes les quantitats pagades, d'acord amb el mateix, o bé a la realització d'un altre servei/viatge combinat de qualitat equivalent o superior sempre que l'organitzador o detallista pugui proposar-s'ho.

En el cas que el servei/viatge combinat ofert sigui de qualitat inferior, l'organitzador o el detallista han de reemborsar al consumidor i usuari, quan sigui procedent en funció de les quantitats ja desemborsades, la diferència de preu, d'acord amb el contracte. En tot cas, el consumidor i usuari pot exigir el reintegrament de les quantitats desemborsades a l'empresari a qui les va abonar, que ha de reintegrar en els terminis i condicions que preveu l'article 76 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre. El còmput del termini, en aquest cas, s'iniciarà des la notificació del consumidor i usuari de la seva opció per la resolució o des que es produïssin les circumstàncies determinants de la cancel·lació.
2. El mateix dret que preveu el número anterior correspon al consumidor i usuari que no obtingués confirmació de la reserva en els termes estipulats en el contracte.

3. En els anteriors supòsits, l'organitzador i el detallista seran responsables del pagament al consumidor i usuari de la indemnització que, si s'escau, correspongui per incompliment del contracte, que en cap cas podrà ser inferior al 5 per cent del preu total del servei/viatge combinat contractat, si el citat incompliment es produeix entre els dos mesos i quinze dies immediatament anteriors a la data prevista de realització del viatge; el 10 per cent si es produeix entre els quinze i tres dies anteriors, i el 25 per cent en el cas que l'incompliment esmentat es produeixi en les 48 hores anteriors.
4. No hi ha obligació d'indemnitzar en els següents supòsits:
a) Quan la cancel·lació es degui al fet que el nombre de persones inscrites per al servei/viatge combinat sigui inferior a l'exigit i així es comuniqui per escrit al consumidor i usuari abans de la data límit fixada amb aquesta finalitat en el contracte, que com a mínim serà de 10 dies d'antelació mínima a la data prevista d'iniciació del servei/viatge combinat .
b) Quan la cancel·lació del viatge, excepte en els supòsits d'excés de reserves, sigui deguda a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes a qui les invoca, anormals i imprevisibles, les conseqüències no haurien pogut evitar, malgrat haver actuat amb la diligència deguda. Així doncs, en cas que l'activitat es cancel·li per mal temps, sempre que l'activitat no s'hagi iniciat, l'empresa proveïdora de serveis posposarà l'activitat per un altre dia o retornarà els diners. Cal confirmar les condicions meteorològiques 24h abans d'iniciar l'activitat.

4. RECLAMACIONS

L'Associació Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita-Delta de l'Ebre realitza únicament tasques d'informació i assessorament dels serveis oferts per "EN La Ràpita" i declina qualsevol responsabilitat derivada de l'activitat realitzada pel PROVEÏDOR del servei.

En el cas que l'USUARI vulgui presentar una reclamació, ho haurà de fer directament al PROVEÏDOR del servei contractat.

"EN La Ràpita" posa a disposició de l'usuari el correu de contacte: coordinador@enlarapita.com per traslladar les seves reclamacions al PROVEÏDOR del servei.

Resolució de litigis en línia (Online DisputeResolution)

D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'usuari i el PROVEÏDOR, o, si s'escau amb "EN La Ràpita", sense necesl present formulari si desitja desistir del contracte)sitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció d'un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per aconseguir un acord, podent finalment suggerir i / o imposar una solució al conflicte.

Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR

Les parts no incorreran en responsabilitat davant qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de l'obligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.

6. COMPETÈNCIA

L'usuari no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, responsabilitats i obligacions contractades.

Si alguna estipulació d'aquestes condicions fos considerada nul·la o d'impossible compliment, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.

L'usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L'OFERTA

Totes les vendes i reserves efectuades per "EN La Ràpita" s'entendran sotmeses a les presents Condicions Generals.

Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial del PROVEÏDOR informada per "EN La Ràpita" no tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PROVEÏDOR o si és el cas per "EN La Ràpita". En aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

 

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus que s'indiquen respecte de cada producte inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables i s'expressaran en la moneda EURO.

Els preus aplicables a cada servei són els publicats al lloc web. L'usuari assumeix que la valoració econòmica d'alguns dels serveis podrà variar en temps real. Els preus poden canviar diàriament mentre no es realitzi la comanda.

La factura del servei serà emesa pel PROVEÏDOR del servei. "EN La Ràpita" realitza únicament tasques d'informació i assessorament.

Per a qualsevol informació sobre la reserva, l'usuari podrà contactar a través del telèfon d'atenció al client de "EN La Ràpita" 977101010 o via correu electrònic a l'adreça: coordinador@enlarapita.com.cat.

9. PROCÉS DE COMPRA

Cerca del servei

La nostra web té un sistema de recerca per diferents paràmetres per facilitar-li la elecció del seu servei.

Tipus de reserves:

• Reserva amb confirmació immediata: Preu mínim del servei estipulat al web. Es podrà realitzar la reserva en línia i afegir els serveis extres que li convinguin.

• Reserva no disponible: En el cas de no oferir el preu o disponibilitat del servei, s'informarà a l'USUARI al més aviat possible, mitjançant correu electrònic o telèfon.

Reserva (sol·licitud de compra)

Des de l'apartat Reserva en línia, es podrà consultar la descripció i característiques del servei inclòs, els serveis opcionals (extres) i les condicions particulars de cada servei.

El preu final es calcularà segons les dates d'entrada i sortida seleccionades, les persones (adults i nens) i els serveis extres escollits.

10. GARANTIES I DEVOLUCIONS

La garantia dels serveis oferts respondran als següents articles basats en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties de venda de béns i serveis de consum:

Conformitat dels serveis amb el contracte

1. Excepte prova en contra, s'entén que els serveis són conformes amb el contracte sempre que compleixin tots els requisits que s'expressen a continuació, llevat que per les circumstàncies del cas, algun d'ells no sigui aplicable:

a) S'ajusten a la descripció realitzada per "EN La Ràpita".

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinen els serveis del mateix tipus.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit pel client, quan ho hagi posat en coneixement del PROVEÏDOR, o si escau de "EN La Ràpita" en el moment de la celebració del contracte, sempre que aquest hagi admès que el servei és apte per a aquest ús.

d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un servei del mateix tipus que el client pugui fundadament esperar, tenint en compte la naturalesa d'aquest i, si escau, de les descripcions sobre les característiques concretes dels serveis fets pel PROVEÏDOR.

e) "EN La Ràpita" descriu els detalls, les característiques tècniques i les fotografies dels serveis facilitats pel PROVEÏDOR dels mateixos, de manera que no queda obligat per aquestes declaracions públiques.

2. La manca de conformitat que resulti d'un servei no realitzat o prestat s'equipararà a la falta de conformitat del contracte, sempre que la responsabilitat del mateix recaigui en el PROVEÏDOR, o "EN La Ràpita" si és de la seva responsabilitat; per contra, quan el servei no realitzat o prestat es degui a una negligència o mala pràctica de l'USUARI, no es considerarà falta alguna del PROVEÏDOR ni de "EN La Ràpita" i es considerarà conforme els termes del contracte.

3. No és procedent la responsabilitat per faltes de conformitat que l'USUARI conegui o no hagi pogut ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin el seu origen en informacions subministrades per l'USUARI.

Responsabilitat de "EN La Ràpita"

Els PROVEÏDORS dels serveis publicats al lloc web "EN La Ràpita" reconeixen a l'USUARI el dret a la reparació del servei, a la seva substitució, a la rebaixa del preu ia la resolució del contracte.

Reparació i substitució dels serveis

1. Si el servei no és conforme amb el contracte, l'USUARI podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del mateix, llevat que una d'aquestes opcions resulti impossible o desproporcionada. Des del moment en què l'usuari comuniqui al PROVEÏDOR del servei l'opció triada, ambdues parts s'han d'atenir. Aquesta decisió de l'usuari s'entén sense perjudici del que disposen els supòsits en què la reparació o la substitució no aconsegueixin posar el servei en conformitat amb el contracte.

2. Es considera desproporcionada tota forma de sanejament que imposi al PROVEÏDOR del servei costos que, en comparació amb l'altra forma de sanejament, no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el servei si no hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense més inconvenients per l'USUARI.

Regles de la reparació o substitució del producte

La reparació i la substitució s'ajustaran a les següents regles:

Seran gratuïts per l'USUARI les despeses necessàries realitzades per solucionar la falta de conformitat dels serveis contractats.

La reparació o substitució es duran a terme en un termini raonable i sense més inconvenients per al USUARI, tenint en compte la naturalesa dels serveis i la finalitat que tinguessin per l'USUARI.

Si conclosa la reparació o substitució i lliurat el servei, aquest segueix sent no conforme amb el contracte, l'USUARI podrà exigir la rebaixa del preu o la resolució del contracte.

Rebaixa del preu i resolució del contracte

La rebaixa del preu i la resolució del contracte procediran, a elecció de l'usuari, quan aquest no pugui exigir la substitució del servei i en els casos en què aquestes no s'hagin dut a terme en termini raonable o sense més inconvenients per al USUARI.

La resolució no procedirà quan la falta de conformitat sigui d'escassa importància.

Criteris per a la rebaixa del preu

La rebaixa del preu serà proporcional a la diferència existent entre el valor que el servei hagués tingut en el moment del lliurament d'haver estat d'acord amb el contracte i el valor que el servei efectivament lliurat tenia en el moment del lliurament.

Terminis

Excepte prova en contra, el lliurament s'entén feta el dia que figuri a la reserva.

L'usuari ha d'informar el PROVEÏDOR del servei la falta de conformitat en el moment que s'hagi adonat de la mateixa o, com a màxim, en finalitzar el servei.

Excepte prova en contra, s'entendrà que la comunicació de l'USUARI ha tingut lloc dins el termini establert.

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. 

Activités