Llei de Transparència

L'Associació Estació Nàutica gestiona fons propis provinents de les quotes dels seus associats i dels serveis prestats als mateixos. També rep subvencions, de manera que l'entitat ha de complir amb la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de manera que l'abast de la informació sobre la destinació d'aquest fons i els retorns socials obtinguts sigui homogeni.

Atès que l'entitat no percep més de 100.000 € anuals en subvencions ni aquestes superen el 40% dels seus ingressos anuals, l'entitat ha de complir amb l'article 15.2 de la Llei de Transparència:

"Article 15.2. Les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajudes públiques que es puguin atorgar per un import superior a 10.000 euros han d'incloure l'obligació dels beneficiaris, si són persones jurídiques, els subjectes obligats la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques. en els supòsits legals en què no s'apliqui un procés de concurrència per a atorgar les subvencions o els ajuts, aquesta obligació la té incloure l'acte o el conveni corresponent."

Així doncs, els càrrecs de direcció de l'Estació Nàutica no són retribuïts i aquest fet es comunica a la Diputació de Tarragona durant la justificació de les subvencions que es reben anualment. Per a més informació sobre l'administració de l'Estació Nàutica pot posar-se en contacte amb nosaltres al correu info@enlarapita.com o bé al telèfon 977 10 10 10.

 

Activitats